Threesome Bersama Partner Kerja

Threesome Bersama Partner Kerja

Threesome Bersama Partner Kerja

Comments Off on Threesome Bersama Partner Kerja

Aqu sudah bérkéluarga dan di karuniiaii anak 1 yg masiih 1 tahun umurnya, pérkénalkan namaqu Teryn usiiaqu saat ini 26 tahun, aqu méniikah dgn swamiku 4 tahun yg lalu, dimana swamiku iitu sangat harmoniis dgnku dan pastiinya romantiis, kita bértému di kantor swamiku téam satu kérja dgnku sampe sékarang. Dulunya aqu enggak ménaruh rasa siimpatii dgnnya tetapi namanya wiitiing trésno jalaran séko kuliino kata orang jawa. Filmbokepjepang.com

Térlalu kéasiikan pértémanan jadi kami mémasukii aréa pacaran saat iitu dan kita sémakiin kompak dalem ménghadapii masalah saat waktu pacaran, aqu enggak kwuatiir kalo pulang malam kerana swamiku iitu sétiia sétiiap saat kalo aqu pulang malam dia sériing ménjémput aqu di kantor meskipun dia kadang pulang rumah dulu. Trus baliik lagii untuk ménjémput aqu. 

Oh ya aqu saat ini aqu békérja di bagiian kéuangan salah satu NGO asiing yg ménanganii pérpajakan séhiingga banyak sékalii tugasku ménuntut aqu harus banyak ménghabiiskan waktu untuk bérhubungan dgn orang-orang pajak yg sudah ménjadi rahasiia umum sangat banyak tuntutan.

Aqupun jadi térbiiasa ménghadapii méréka dan tak jarang untuk dapat “mélunakkan” hatii méréka aqu harus bérsiikap séluwés bahkan céndérung bérpura-pura géniit térmasuk tampiil sedikit séronok dgn tujuan supaya tugasku dapat sélésaii dgn mudah.

Untungnya swamiku cukup biijaksana dan dapat mémahamii kébéradaanku dgn mémbériikan képércayaan 100% képadaqu. Térnyata kéléluasaan ini justru mémbawa aqu kédalem siituasii yg suliit hiingga akhiirnya aqu mémasukii satu duniia yg bélum pérnah kukénal tetapi giilanya aqu jadi suliit untuk kéluar darii duniia térsébut yaiitu thréésomé Sex. Filmbokepjepang.com

Awalnya waktu iitu kantorku ménjélang tutup buku dan sépértii biiasanya késiibukan kita di kéuangan ménjadi luar biiasa tiinggiinya sampe-sampe ada bébérapa rékanku yg harus pulang kantor ménjélang pagii.

Aqu séndirii tétap pada tugas utama yaiitu mérapiihkan laporan-laporan pajak dgn dibantu oléh pétugas-pétugas pajak. Syukurlah kalii ini yg ditugasii untuk konsoliidasii ada 2 orang yg sudah enggak asiing bagiiku yaiitu Hendra (26) dan Kendar (25) séhiingga aqu enggak pérlu buang-buang waktu untuk béradoptasii dan ménjélaskan kondisii kantorku.

Kita janjiian kétému di Hértz Chiickén untuk makan siiang sékaliigus bérdiskusii awal ményépakatii hal-hal apa yg harus dilaqukan dan pémbagiian tugasnya. Kerana sudah akrab kitapun ményéliingii diskusii dgn sénda gurau dan sésudah iitu kita lanjutkan pékérjaan iintii di kantor méréka yg létaknya cukup jauh yaiitu di Bandung. 3 harii pértama sémua bérlangsung normal, sewaktu mémasukii harii ké 4 volumé pékérjaan sémakiin sériius séhiingga enggak térasa sudah jam 8 malam. 

Sédangkan targét sélésaii kérjaan kita harii ké 6 sudah harus dilaporkan.

Aqupun jadi géliisah séndirii dan rupanya Hendra ménangkap gélagat iitu dan méncoba mémbantuku méncarii solusiinya.

“Bukan apa-apa Hér, rumahku kan jauh sékalii di Tangérang sédangkan jam ségini aqu masiih di Bandung”

“Ya udah bégini saja, bagaiimana kalo Mbak Mutii bérmalam saja di cottagé dékat kantor lalu bésok pagii miinta tolong swami Mbak Teryn mémbawakan pakaiian ké kantor. Tetapi sékarang harus kasiih tahu dulu sama swami supaya dia enggak géliisah nungguiin,” usul Hendra

“Boléh juga, usul ditériima” sambutku gémbiira dan méngangkat tangan untuk TOSH dgn Hendra.

Ségéra kutélpon swamiku R yg sédang bérada di luar kota untuk miinta iijiin dan R ményétujuii bahkan ményuruhku supaya méntuntaskan. Sésudah makan malam nasii goréng di kantor aqupun miinta tolong Hendra méngantarku ké cottagé yg dimaksud. Sétiiba disana térnyata témpatnya cukup ményénangkan kerana térsédia ruang tamu dan 2 kamar ditambah lagii harii iitu ada raté khusus bérkénaan dgn ulang tahun cottagé térsébut. Méliihat iitu spontan aqu langsung sétuju bahkan ményésalii kénapa enggak darii awal saja disini. 

“Tahu bégiitu kami kérja disini saja lébiih énak”

Rupanya réaksiiku ini disambut oléh Hendra, “kalo bégiitu bagaiimana kalo kami mélanjutkan tugas kami disini supaya aqu dan Kendar énggak pérlu répot-répot kerana disini kan biisa sékaliian mandi lalu tiidur, mumpung kamarnya dua.. giimana Mbak?”

“Boléh saja,” jawabku péndék tetapi dalem hatii ményésalii spontaniitasku tadi kerana bérartii malam ini aqu akan bérada bérsama 2 lakii-lakii dalem satu atap rumah. Cerita Sex party.

Akan tetapi kéraguanku pupus kerana aqu bérusaha bérpiikiir posiitiif, toh kami nggak akan macam-macam kerana kamar kita térpiisah, kalopun térjadi apa-apa atas diriiku aqu biisa bértériiak. Ah, jahatnya hatii ini.. kalo diliihat darii siikap dan pénampiilan méréka yg iintélék mana mungkiinlah méréka mau bérbuat macam-macam.

Tak lama kémudian Kendar pun datang dgn mémbawa bébérapa tumpuk ordér dan mélétakkan di méja makan yg réncananya akan kita jadikan méja kérja. Untuk ménghiilangkan rasa lélah aqu mémutuskan untuk béréndam di kamarku yg juga diléngkapii dgn kamar mandi.

Tetapi baru kusadar aqu enggak mémbawa pakaiian, untunglah aqu mémbawa kaos miiriip siinglét dan kébétulan dibaliik célana panjang yg kupakaii aqu juga méngénakan célana sport strétch hiitam sébatas diatas lutut. Masalah laiin adalah aqu hanya mémbawa CD yg ménémpél.. Duh bagaiimana ya.. 

Akhiirnya aqu dapat iidé untuk méncucii CD iitu dan ménjémur di kamar mandi dgn harapan bésok pagii sudah kériing. Sébagaii pénggantii CD aqu mélapiisii kémaluanku dgn panty liinér yg kutémpélkan langsung di célana. Béréss.. Kan??

Lalu mandilah aqu dgn aiir panas yg sudah kuatur sésuaii séléra. Usaii mandi aqupun bérbusana sépértii yg sudah aqu piikiirkan dan sewaktu kéluar kamar kuliihat Hendra dan Kendar sudah ségar kerana méréka juga sudah mandi dan séolah sudah janjiian méréka sama-sama méngénakan célana péndék, tetapi bagiian atasnya hanya Hendra yg méngénakan kaos siinglét sédangkan Kendar bértélanjang dada saja mémbiiarkan dadanya yg biidang bérotot dan bérrambut iitu térpampang mémbuat darahku sédikiit bérdésiir.

“Maaf Mbak Teryn aqu térpaksa enggak pakaii apa-apa kerana tadi waktu mau mandi bajuku jatuh darii kapstok séhiingga basah”

Kendar bérusaha ménjélaskan dan ménutupii rasa saltiingnya kerana mataqu ménatap tajam.

“O ya, tetapi sudah dijémur kan?” tanyaqu basa basii.

“Sudah siih,” jawab Kendar sembari pura-pura siibuk dgn kérjaannya lagii.

“Ah, biilang aja mau pamér rambut sama Mbak Teryn.. ck, ck, ck.. Di kampungnya aja ségiitu banyak apalagii di kotanya.. ha, ha, ha” ganggu Hendra sembari méliiriik ké aqu dan kuliihat Kendar sémakiin malu.

Rupanya iintroduksiinya Hendra enggak bérhéntii disiitu kerana akhiirnya kita kémbalii bérsénda gurau yg sélanjutnya topiikpun béraliih sériius ménjadi diskusii tukar piikiiran séputar hal-hal yg sangat priibadi dan kitapun ténggélam asiik dalem pémbiicaraan téntang tékniik-tékniik ML.

Darii siitu baru kukétahuii darii kiisah-kiisah méréka térnyata Hendra sangat piiawaii dalem tékniik Sex. Hendra térus bérCerita téntang péngalamannya dgn bébérapa téman gadisnya yg ménurut péngaquannya wanita-wanita iitu sangat térgiila-térgiila dgn pérmaiinannya.

Laiin halnya dgn Kendar yg lébiih banyak méndéngarkan tetapi tanpa sadar Kendar sudah ménutupii bagiian auratnya dgn bantal, mungkiin malu kalo kétahuan “adik”nya sudah méronta-ronta. Kisah Seks Hot.

Sémula aqu bértahan untuk enggak ménCeritakan péngalamanku, tetapi kerana Hendra pandaii mémanfaatkan suasana akhiirnya kuCeritakan juga apa saja yg aqu dan swamiku pérnah laqukan tetapi masiih dalem batas yg sopan kerana iitu hal yg tabu untuk disampekan képada orang laiin apalagii lawan jéniis dan bukan swami séndirii.

Lama kélamaan lévél Cerita kitapun méniingkat, aqu sudah sémakiin béranii ményampaiikan hal yg sékéciil-kéciilnya téntang apa saja yg masiing aqu dan swamiku sukaii. Bégiitu juga dgn Kendar yg bérhasiil dibuat méngaqu kalo térnyata sélama ini méngalamii miindér akiibat bawaan lahiir kerana mémiiliikii kemaluan yg sangat bésar. Dgn tétap bérusaha kéras méngéndaliikan hormon waniitaqu aqu bérusaha untuk ménghiibur Kendar.

“Ah, kénapa harus miindér.. Justru séharusnya bKendar dong. Sépértii aqu, maaf kata niih, aqu suka miindér kerana mémiiliikii rambut yg bérlébiihan. kalo lakii-lakii sépértii kamu siih nggak apa-apa, tetapi aqu suka kuatiir swamiku enggak ményukaiinya. Buktiinya sétiiap aqu mémiintanya untuk méngoral sélalu ditolak halus, tetapi jangan salah.. Dia sélalu puas dgn coiitus kita”

Harii sémakiin malam dan topiik diskusii kita sémakiin panas dan kitapun sudah bérpiindah ké sofa. Sewaktu kita mémbahas thréésomé Sex dan éntah sadar atau enggak sembari bérCerita posiisii duduk sudah tak karuan.

Aqu bérsandar di pégangan sofa dgn kakii diatas pangkuan Hendra dan kakii sébélah bérjuntaii ké karpét dimana Kendar duduk dilantaii sembari méniikmatii Hendra yg mémiijat bétiis iindahku dgn rambut-rambut halus yg tumbuh rapiih disiitu dan Kendar mémiijiit télapak kakiiku yg putiih bérsiih dgn kuku dilapiisii kutéx transparan.

Bégiitu niikmat sénsasii piijatan yg méréka bérdua laqukan akhiirnya aqu mérasa mélayg apalagii piijiitan Hendra sudah naiik ké arah pahaqu dan aqu iingat aqu hanya méngangguk dgn mata térpéjam sewaktu Hendra dan Kendar mélépaskan célana sportku dgn alasan untuk mémudahkan pémiijiitan dan lupa kalo iitulah pértahananku térakhiir. Sewaktu kubuka mata untuk méncégah upaya méréka tetapi térnyata térlambat kerana célana iitu baru saja térlépas darii ujung kakiiku.

“Duh.. Kaliian ini.. Aqu jadi malu”

Tetapi méréka enggak ménggubriis sébab méréka sudah asiik masiing-masiing dgn kakiiku.. Dan aqu sémakiin bérgumul dgn dirii ini antara ménolak dan sébaliiknya.. Yg késiimpulannya aqu dgn pérlahan dan sembari ménggoyg-goygkan piinggul akiibat sénsasii yg bégiitu hébat mémbuka kakiiku térbuka lébar-lébar dan mélupakan rasa malu kerana sudah mémamérkan bagiian darii waniita yg méstiinya aqu tutupii dan hanya dapat dibuka didépan swamiku.

Tetapi pératuran iitu séolah enggak bérlaqu kerana dibawah sélangkanganku sana dua lélakii muda sédang ménggélutii pahaqu dan.. Oow méréka tiiba-tiiba bérubah sépértii héwan lapar sédang rébutan makanan dan bégiitulah méréka sédang saliing dorong untuk biisa mélahap kémaluanku. 

Dan akhiirnya Kendar méngalah mémbiiarkan Hendra mélahap kémaluanku dgn raqusnya, sélanjutnya giiliiran Kendar yg bérbéda darii Hendra.. Lébiih lémbut tetapi oougghh séluruh pérmukaan kémaluanku térasa dikunyah, pénasaran mau tahu apa yg sédang Kendar laqukan, kubuka mata dan kuliihat mulutnya yg ditumbuhii janggut dan kumiis tébal iitu sudah ménutupii kémaluanku mémbuat aqu kégéliian hébat sérta tiiba-tiiba kurasakan ada sésuatu yg méndésak darii bagiian bawahku yg térnyata caiiran kéwaniitaanku méngaliir déras méménuhii rongga kémaluanku.

Sésudah puas ménggélutii kémaluanku Hendra méngambiil handuk dan ményéka kémaluanku.. Dan méngambiil sésuatu yg térnyata kriim cukur jénggot dan shavér.. Aqu tahu apa yg akan Hendra laqukan tetapi akiibat kéniikmatan oral Sex iitu aqu sépértii enggak bérdaya dan tétap téléntang dgn posiisii méngangkang..

“Hendra apa yg mau kamu laqukan??”

Tetapi pértanyaanku enggak digubriis malah Hendra mémbérii kodé képada Kendar yg kémudian Kendar ménghampiiriiku dan didépan mataqu dia ménurunkan célana péndéknya.. Dan wow.. Gagang kémaluan Kendar térnyata sudah mémuaii sampe sébésar tangan bayii.. Dgn tétap lémbut Kendar ményodorkan Supér Dicknya ké mulutku séhiingga mulutku sékarang pénuh sésak dgn kemaluan miiliik Kendar séméntara dibawah sana Hendra rupanya asiik méncukurii kémaluanku.. Sémua prosés iitu bérlangsung kiira-kiira 15 méniit dan sewaktu “pékérjaan” Hendra sélésaii Kendarpun méncabut kemaluannya darii mulutku. 

Sewaktu kuténgok kémaluanku sudah liiciin mémérah.. Sésudah mémbérsiihkan sofa darii rambut-rambutku Hendra mémulaii tugas laiinnya, kemaluannya yg enggak kalah bésarnya darii miiliik Kendar ségéra mélompat darii célana péndéknya.

Séhiingga yg tampak sékarang 3 iinsan bérlawanan jéniis sudah polos enggak méngénakan apa-apa térlébiih aqu sudah sépértii bayii kerana kémaluanku sudah enggak ditumbuhii rambut lagii dan sédang digosok-gosok oléh gagang kémaluan Hendra sampe caiiranku kéluar séolah ményatakan siiap untuk ményambut kemaluan Hendra yg bésar dan pénuh urat.

“Sshh..”

Hanya désiisan iitu yg kéluar darii mulutku sewaktu képala céndawan iitu ménérobos pérlahan kéwaniitaanku yg sélama ini hanya digunakan oléh swamiku R. Sécara nalurii mulutku térbuka lébar sewaktu kurasakan gagang kémaluan Hendra sudah tértanam séluruhnya di dalem liiang sénggamaqu. 

Sésudah bébérapa saat didiamkan yg ada dibénakku adalah bétapa sésaknya kémaluanku dan gatalnya miinta ampun séhiingga tanpa sadar piinggulku bérgoyg yg disambut dgn génjotan Hendra..

Sélang bébérapa lama Hendra tiiba-tiiba mémbaliikkan tubuh kita dgn kemaluan masiih tétap tértanam séhiingga sékarang aqu bérada diatas Hendra mémbériiku késémpatan untuk méncarii sénsasii séndirii.. Hal ini bérlangsung cukup lama éntah sudah bérapa kalii aqu orgasmé. Cerita Sex Janda.

Tak lama kurasakan bokongku ada mémukul-mukul pélan, sewaktu kuténgok térnyata Kendar sédang dalem posiisii tégak dibélakangku dan méngoléskan baby oiil ké duburku.. Sélanjutnya yg térjadi adalah kényataan 2 kemaluan bésar méréka sudah tértanam dalem tubuhku.. Luar biiasa niikmatnya sampe akhiirnya mérékapun éjaqulasii dan ménumpahkan di wajahku.

Sésudah iitu kita bértiiga tértiidur pulas dan pagii-pagii kita bangun mélanjutkan pékérjaan yg térsiisa. Bédanya dgn kémariin-kémariin adalah sékarang kita békérja tanpa séhélaii bénangpun dan biila sudah mulaii bosan kita séliingii dgn pérsétubuhan.. Kadang aqu mélayanii sékaliigus bérdua, kadang satu-satu dan séméntara salah satu darii méréka tétap békérja. 

Lucu mémang.. Tetapi iitulah péngalaman dahsyat yg aqu alamii dan mémbuat aqu jadi sékarang jadi kétagiihan.. Malah aqu pérnah mélayanii Hendra dan Kendar ditambah 3 orang témannya yg laiin..

Luar biiasa.. Bénar-bénar aqu sudah punya duniia séndirii diluar iijiin swamiku. Cerita Sex party

ÉND

PutriBokep

Create AccountLog In Your Account